این وبسایت به کمک جت سایت رادیب ساخته شده است و صفحه آرایی این وبسایت به کمک سایت ساز قدرتمند رادیب معروف به جت سایت ساخته شده است و شما می توانید از بخش ادمین همه قسمت های این وبسایت را ویرایش کنید. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد..

نقل قول تکی:

لورم اپیسوم متنی

این وبسایت به کمک جت سایت رادیب ساخته شده است:

این وبسایت به کمک سایت ساز قدرتمند رادیب معروف به جت سایت ساخته شده است و شما می توانید از بخش ادمین همه قسمت های این وبسایت را ویرایش کنید. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد.

لیست نامرتب (تو در تو)

 • فهرست آیتم ۱
  • فهرست آیتم ۱
   • فهرست آیتم ۱
   • فهرست آیتم ۲
   • فهرست آیتم ۳
   • فهرست آیتم ۴
  • فهرست آیتم ۲
  • فهرست آیتم ۳
  • فهرست آیتم ۴
 • فهرست آیتم ۲
 • فهرست آیتم ۳
 • فهرست آیتم ۴

لیست مرتب (تو در تو)

 1. فهرست آیتم ۱
  1. فهرست آیتم ۱
   1. فهرست آیتم ۱
   2. فهرست آیتم ۲
   3. فهرست آیتم ۳
   4. فهرست آیتم ۴
  2. فهرست آیتم ۲
  3. فهرست آیتم ۳
  4. فهرست آیتم ۴
 2. فهرست آیتم ۲
 3. فهرست آیتم ۳
 4. فهرست آیتم ۴

HTML تگ های

These supported tags come from the Radib.com code FAQ.

تگ آدرس

۱ Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
United States

برچسب لینک (aka. لینک)

This is an example of a link.

مخفف برچسب

The abbreviation srsly stands for “seriously”.

مخفف برچسب ( توصیه شده در HTML5)

The acronym ftw stands for “for the win”.

برچسب بزرگ (توصیه شده در HTML5)

These tests are a big deal, but this tag is no longer supported in HTML5.

برچسب استناد

“Code is poetry.” —Automattic

برچسب کد

You will learn later on in these tests that word-wrap: break-word; will be your best friend.

برچسب حذف

This tag will let you strikeout text, but this tag is no longer supported in HTML5 (use the <strike> instead).

برچسب تاکید

The emphasize tag should italicize text.

برچسب درج

This tag should denote inserted text.

برچسب کیبورد

This scarsly known tag emulates keyboard text, which is usually styled like the <code> tag.

برچسب تنظیم نشده

This tag styles large blocks of code.

.post-title { margin: 0 0 5px; font-weight: bold; font-size: 38px; line-height: 1.2; and here's a line of some really, really, really, really long text, just to see how the PRE tag handles it and to find out how it overflows;
}

برچسب نقل قول

Developers, developers, developers… –Steve Ballmer

Strike Tag (deprecated in HTML5)

This tag shows strike-through text

برچسب قوی

This tag shows bold text.

زیر نویس برچسب

Getting our science styling on with H2O, which should push the “2” down.

برچسب بالانویس

Still sticking with science and Isaac Newton’s E = MC2, which should lift the 2 up.

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.