۵ استایل ، ۳ سایز ، رنگ های نامحدود

توسعه دهنده 90%
90%
شناسه 80%
80%
بازاریابی 70%
70%
جستجو 60%
60%
نوار پیشرفت 100%
100%
نوار پیشرفت 75%
75%
نوار پیشرفت 50%
50%
اولین جستجو 46%
46%
توسعه دهنده وب 66%
66%
طراحی گرافیک 87%
87%
فتوگرافی 77%
77%
تصویر 55%
55%
طراحی 33%
33%